Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

2η Ανακοίνωση 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Αποτέλεσμα εικόνας για πληροφορική
( http://etpe2015.web.auth.gr/etpe2015/ )
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
30 Οκτωβρίου 2015 – 1 Νοεμβρίου 2015
Διοργάνωση
 •  Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Το Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 •  Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
Σκοπός
Σκοπός του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, που δραστηριοποιούνται ενεργά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
Σε ποιους απευθύνεται
 Στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
 Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με τις ΤΠΕ στη Διδασκαλία και τη Μάθηση.
 Στην κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με την σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση.
 Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων που ενσωματώνουν στα προγράμματα σπουδών τους μαθήματα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση.
Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου
 Δαγδιλέλης Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Δημητριάδης Σταύρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύμβουλος Αττικής & ΔΣ ΕΤΠΕ
 Μπίκος Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Ντρενογιάννη Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Τσιτουρίδου Μελπομένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Ψύλλος Δημήτριος , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών
Καλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες με βάση τις θεματικές περιοχές και τους τρόπους παρουσίασης που περιγράφονται παρακάτω. Όλες οι εργασίες θα κριθούν ισότιμα, ανεξαρτήτως θεματικής περιοχής ή τρόπου παρουσίασής τους στο συνέδριο, με το σύστημα ανώνυμης κρίσης. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευθούν σε ψηφιακή μορφή.
Θεματικές Περιοχές για τις εργασίες
 • Διδασκαλία και Μάθηση
 •  Σχεδίαση, παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες / δράσεις
 •  Προγραμματισμός, Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
 • Σύγχρονα Περιβάλλοντα υποστήριξης του διδακτικού έργου
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 • Κοινότητες μάθησης - πρακτικών
 •  Οργάνωση – Διοίκηση εκπαίδευσης
 •  Εκπαιδευτική Πολιτική – Αναλυτικά Προγράμματα
Οι παραπάνω θεματικές περιοχές βρίσκονται υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να εξειδικευθούν ή να εμπλουτισθούν περαιτέρω, ανάλογα με τις προτάσεις που θα υποβληθούν.
Τρόποι παρουσίασης των εργασιών στο συνέδριο
Οι εργασίες μπορούν να παρουσιασθούν στο συνέδριο με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν:Συνεδρίες Εισηγήσεων (ατομικές ή ομαδικές τυπικές εισηγήσεις): μέχρι 8 σελίδες.Εργαστήρια – Workshops (διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων εργαστηριακού προσανατολισμού από 1 – 3 διοργανωτές): μέχρι 8 σελίδες. Στρογγυλά τραπέζια (ένας γενικός συντονιστής σε συνεργασία με 2-3 εισηγητές παρουσιάζουν τις επιμέρους διαστάσεις ή οπτικές ενός ενιαίου θέματος και συζητούν με το ακροατήριο) ή Συνεδρίες διαλόγου – αντιλογίας (ένας γενικός συντονιστής σε συνεργασία με 3-4 εισηγητές
τοποθετούνται σύντομα και στοχευμένα επί ενός θέματος ή προβλήματος, ακολουθούν αλλεπάλληλες ομαδικές συζητήσεις με το ακροατήριο για την καταγραφή όλων των απόψεων, αντιλήψεων και οπτικών των συμμετεχόντων): μέχρι 8 σελίδες.
Υποβολή Εργασιών
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά και σε κατάλληλη μορφή. Καθώς υποβάλλονται για «τυφλή» κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, Πανεπιστήμιο, κλπ) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο. Οι εργασίες θα υποβάλλονται μέσω του συστήματος EasyChair στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://easychair.org/conferences/?conf=etpe2015
Επιπλέον, οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του συνεδρίου, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση: http://etpe2015.web.auth.gr/etpe2015/
Για τυχόν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή εργασιών μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση: info-etpe2015@educ.auth.gr (Θέμα: Υποβολή εργασίας _4ο Πανελλήνιο Συνέδριο). Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές εργασίες που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Υποβολή Τελικών Εργασιών
Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστοχώρο του συνεδρίου (Διεύθυνση: http://etpe2015.web.auth.gr/etpe2015/ ). Η υποβολή των τελικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος EasyChair.
Σημαντικές ΗμερομηνίεςΜάρτιος 2015:2ηΑνακοίνωση Διοργάνωσης Συνεδρίο 30 Απριλίου 2015: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών30 Ιουνίου 2015: Ενημέρωση Αποδοχής ή μη εργασιών και Ανατροφοδότηση31 Αυγούστου 2015: Υποβολή Τελικών Εργασιών για τα Πρακτικά του Συνεδρίου30 Σεπτεμβρίου 2015: Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015: Διεξαγωγή του Συνεδρίου
Εγγραφή - Βεβαιώσεις Συμμετοχής
Όλοι οι συγγραφείς, των οποίων οι εργασίες θα επιλεγούν να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, θα λάβουν βεβαίωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας. Όλοι οι συμμετέχοντες (μη – συγγραφείς) στις εργασίες του συνεδρίου θα
λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου. Η εγγραφή και παρακολούθηση του συνεδρίου δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.
Πληροφορίες
Ερατώ Γαζάνη (email: info-etpe2015@educ.auth.gr )
Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου